Zienswijzen

De Vereniging Binnenstad, indiener van zienswijzen en bezwaren

 

De Vereniging Binnenstad volgt voortdurend de gemeentelijke beleidsontwikkeling. Ze dient zonodig zienswijzen in of tekent bezwaren aan.

 

Voormalig postkantoor

Hal Voormalig PostkantoorEen zienswijze is een mening van een belanghebbende die geuit kan worden in de periode van tervisielegging van een beleidsontwerp. De zienswijze wordt betrokken in de besluitvorming.

Tegen een al vastgesteld besluit kan onder voorwaarden nog bezwaar gemaakt worden.

 

De vereniging geeft er de voorkeur aan al in de voorbereidende fase van een beleidsontwikkeling haar ideeën te uiten en te duiden. In gevallen dat de vereniging dat nodig acht zal ze echter een zienswijze indienen bij  een ontwerpbesluit.  

Mocht een genomen besluit de belangen van de vereniging (ernstig) schaden, kan zij nog een bezwaar indienen. 

 

Een voorbeeld: 

In 1995 werd op initiatief van dhr. Piet Juten in een samenwerking van het Cuypersgenootschap en de Vereniging Binnenstad bezwaar aangetekend tegen de sloop van het voormalige postkantoor. Het bezwaar werd gegrond verklaard. Nu is het gebouw scharnierpunt tussen de Parade en het oude winkelcentrum.