Uitspraak De Zeeland

Niet ontvankelijk, vergunning verlening niet getoetst

Niet ontvankelijk, vergunningverlening niet getoetst

 

De bestuursrechter in Breda verklaarde de Vereniging niet-ontvankelijk, omdat deze gezien haar statutaire doelstelling geen rechtstreeks belang zou hebben bij het versmarktbesluit.In hoger beroep bevestigde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dit oordeel. Inhoudelijk werd dus GEEN oordeel gegeven over de verleende vergunning.

De Vereniging Binnenstad respecteert het oordeel van de hoogste bestuursrechter. Ze betreurt het dat er geen inhoudelijk oordeel is gegeven over het afwijken van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn immers bepalingen opgenomen met de bedoeling de binnenstad uitdrukkelijk te beschermen. Kort na de vaststelling van het bestemmingsplan is de gemeente echter tot de dag van vandaag af gaan wijken van het bestemmingsplan. De Vereniging Binnenstad heeft gedurende het gehele traject kritiek geuit over het toepassen van uitzonderingsregels die voor deze kwestie niet bedoeld zijn. Ze is van mening dat het gemeentebestuur de intenties van vastgesteld beleid niet heeft geborgd.

 

 

 

 

Beweegredenen bezwaar Vereniging Binnenstad

  • Naast de voorgeschreven grootschalige detailhandel heeft de gemeente ook niet grootschalige detailhandel toegestaan
  • De gemeente is afgeweken van de vastgestelde lijst niet toe te laten branches
  • De gemeente heeft de kruimelgevallenlijst binnen het Besluit Omgevings Recht oneigenlijk toegepast.

Van het bestemmingsplan (gebied De Zeeland) dat 27 juni 2012 is vastgesteld ter bescherming van de binnenstad is ruim afgeweken. Dat betreft niet alleen de beleidsintentie maar ook de normen die de gemeente zelf heeft bepaald. De Vereniging richt haar bezwaren niet tegen de exploitant van het gebouwencomplex, maar tegen het besluit van B&W.

 

chronologisch overzicht

 

Verkoop De Zeeland in 2009

Eind 2009 besluit de Gemeenteraad tot verkoop van voormalige suikerfabriek De Zeeland aan Gebouw De Zeeland Bergen op Zoom BV (Gebri International BV). Op basis van de door de koper voorgestelde opzet een bovenlokaal winkelcentrum te realiseren met een AH als trekker, is dit besluit genomen. Op 29 december 2009 zijn de gebouwen overgedragen aan De Zeeland BV waarna de restauratie, projectontwikkeling en nieuwbouw begon.

 

Bestemmingsplan – niet toegelaten branches, 2010 -2012

In de drie jaren daarna is door de gemeente samen met Adviesburo RBOI het bestemmingsplan opgesteld. In die jaren is uitvoerig overleg gevoerd over de vraag welke branches en bedrijven wel en welke niet konden worden toegelaten. Dit is vastgelegd In een lijst van niet- toegelaten branches, waaronder alle vormen van food (in de ruimste zin), kleding, schoenen, huishoudelijke artikelen, enz. Tevens zijn in het bestemmingsplan maximum-vloeroppervlaktes opgenomen voor de diverse branches: maximaal 15.100 m2 grootschalige detailhandel waarbinnen één supermarkt van max. 3.000 m2 en één bouwmarkt van max. 4.200 m2. Het maximum voor zelfstandige horeca is in het plan vastgelegd op maximaal 350 m2.

 

Definitie grootschalige detailhandel

Volgens de definitie in het bestemmingsplan is grootschalige detailhandel die welke vanwege de omvang van de artikelen of vanwege de gevoerde formule een groot oppervlak nodig heeft met een minimum van 1.500 m2.

 

Vaststelling bestemmingsplan, 2012

Op 27 juni 2012 is het bestemmingsplan De Zeeland door de gemeenteraad aldus vastgesteld. Na behandeling van enkele bezwaren van winkelketens en omliggende bedrijven door de Raad van State is het bestemmingsplan op 18 september 2013 definitief geworden.

 

Proefballon, 2013

Op 6 november 2013 spreekt toenmalig wethouder Linssen in een Raadscommissievergadering over het vestigen van kleinschalige detailhandel bijv. een Action. Daarbij merkt hij op dat hij weet hoe gevoelig dit ligt bij de Raad.

 

Opening De Zeeland, 2014

Op 21 mei 2014 opent dhr. Linssen de gerestaureerde gebouwen.

 

Niet grootschalige detailhandel, eind 2014

Eind 2014 verleent B&W vergunning voor een Action-winkel. Dit gebeurt op basis van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) de zgn. kruimelgevallenlijst.

 

Nog meer niet grootschalige detailhandel, 2015

Op 18 juni 2015 verleent B&W een vergunning voor een versmarkt. Dit gebeurt opnieuw op basis van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) de zgn. Kruimelgevallenlijst.

 

Gegoochel met vierkante meters

De Versmarkt, Action, Big Bazar en een kledingschoenenwinkel zijn toegelaten (tezamen 4.000) als extra vierkante meters verkoopoppervlak, boven het genoemde maximum van 15.100 m2. Als reden hiervoor wordt geven dat B&W met de Zeeland zijn overeengekomen dat De Zeeland niet (3.000 m2) op het Geertruidaplein, maar in het “Zeeland-gebied” zelf gaat realiseren. Op die manier wordt het verzoek van de Bergse Dumphal zich met ca. 1800 m2 op het Geertruidaplein te vestigen, ingewilligd.